27fuli福利电影福利

27fuli福利电影福利

证候腹疼后重,下痢赤白参半,一日夜七八次,其脉左部弦而有力,右部浮而濡重按不实,病已八日,饮食减少,肢体酸软。究之,左右脉皆弦硬,实亦阴分有亏损也。

此当清其实热而辅以补正兼解表之品。 俾每日仍服丸药两次,每次服一钱五分,所送服之汤药方则稍为加减。

诊断人之元神在脑,识神在心,心脑息息相通,其神明自湛然长醒。效果将药服至两剂后,即可进食,服至五剂,大便如常。

右脉弦而无力者,肺之津液胃之酸汁皆亏,又兼肺胃之气分皆不足也。宜降其胃气兼引其上逆之血下行,更以清热之药辅之。

因病久真阴亏损致小便不利,所饮之水停于肠胃则胀满,迫于心下则作喘。复诊将药服三剂,心中已不发热,头疼目胀皆愈,惟步履之时觉头重足轻,脚底如踏棉絮。

若遇外感实火炽盛者,石膏尤宜多加方为稳妥。饮食消化不良,较寻常减半。

Leave a Reply