sashagrey在线

sashagrey在线

上药五味,共煎汤一大盅,温服。 惟于方中加知母数钱,则喘愈而病亦必愈。

【第二方】生石膏细末两半,野台参三钱,生怀地黄一两,生净萸肉六钱,天冬六钱,甘草二钱,下,每饮一次,调入生鸡子黄一枚。<篇名>54.温病之治法详于伤寒论解伤寒、温病之治法始异而终同。

 其贯串经络之力,又能治周身拘挛,肢体痹疼,活血消肿,催生通乳,愚平素不喜用苦药,木通诸家未尝言苦,而其味实甚苦。后所下者渐变紫色,有似烂炙,杂以脂膜,腹中切痛,医者谓此因肠中腐败,故所下如此,若不能急为治愈,则肠将断矣。

但气胜之品必偏于燥,而能滋肺者又腻滞而不清虚,惟沙参为肺家气分中理血药,色白体轻,疏通而不燥,润泽而不滞,血阻于肺者,非此不能清也。诚以喘虽由于外感,亦恒兼因元气虚损不能固摄,麻黄虽能定喘,其得力处在于泻肺,恐于元气素虚者不宜,是以不取麻黄之泻肺,但取桂枝之降肺,更加杏仁能降肺兼能利痰祛邪之品以为之辅佐,是以能稳重建功也。

 善于用柴胡者,自能深悟此中之妙理也。继投以理肝补肾之药数剂,以善按∶此等证,当痰火气血上壅之时,若人参、地黄、山药诸药,似不宜用,而确审其系上盛下虚,若扁鹊传所云云者,重用赭石以辅之,则其补益之力直趋下焦,而上盛下虚之危机旋转甚速,莫不随手奏效也。

《灵枢》五味篇谓“大气抟于胸中,赖谷气以养之,谷不入半日则气衰,一日则气少”,大气即宗气也。阳明篇中诸发黄之证是也。

Leave a Reply