ROSI写真No236839PROSI写真

ROSI写真No236839PROSI写真

 以太阳伤寒,而有此冲击劲急之象,是欲作刚痉之病也。设用利药,是为大逆也。

今人以刀锉如麻豆大,此□咀古秤惟有铢两,而无分名。脉虽沉「细」〔紧〕,不得为少阴病,所以然者,阴不得有汗,今头汗出,故知非少阴也,可与小柴胡汤,设不了了者,脉细当是「脉沉细」,观本条下文脉沉亦在里也之「亦」字自知,当补之。

下利者,不论寒热皆中虚之病,故脉宜小宜缓,为病脉相宜,则易治也。上主纳,中主化,今食在上脘,不得腐化,故为宿食,当吐之。

上条以不渴,小便数,多唾涎沫,为肺中冷,故以干姜佐甘草,是以温中为主也。余气者,未尽五藏生旺之余气也。

 息者,一呼一吸也。 凡病有胃气则生,无胃气即死,胃气者,肺之母气也。

初来,大阳为之也,故发热;渐渐小,阴为之也,故发厥。其脉微者,正气虚也,数者,邪气胜也。

Leave a Reply