Vol530嫩模小夕juju私房古韵旗袍配开档肉丝裤袜惹火诱惑写真112P小夕juju美媛馆

Vol530嫩模小夕juju私房古韵旗袍配开档肉丝裤袜惹火诱惑写真112P小夕juju美媛馆

热则滑数,寒则弦紧。 此经属肺,上系吭嗌。

每服十丸,津唾咽下。或不因触发,忿怒悲啼,雨泪而寤。

风为阳邪,卫为阳气。小儿乳食伤,白汤下。

水二盏,生姜三片,同煎至一盏,去滓凉服,食前。潮热在日晡所者,伤寒阳明证也;在子午者,内伤证。

书不尽言,言不尽意,是在读者之领会耳。 长而端直,弦脉应指。

 南方生热,在声为笑,在变动为忧,在志为喜。 又心之阳不胜其阴气之冲逆,阳气暴绝,故如狂亦死也。

Leave a Reply